Asiakastyöt

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Puhelina Creativen EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.1.2023.
Päivitetty  1.7.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Puhelina Creative (3323797-9)

Sepänkatu 22bB20

80110 Joensuu

 

Muut yhteystiedot:

Elina Puhakka

040 938 9620

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Puhakka, info@puhelinacreative.fi, 0409389620

3. Rekisterin nimi:

Puhelina Creativen asiakasrekisteri,
markkinointirekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- julkisen tehtävän hoitaminen tai

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim.
asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Puhelina Creative kerää asiakastietoja
seuraaviin tarkkoituksiin:

-Markkinointi ja asiakaspalvelu

-Tilaukset ja tilausten käsittely, sekä
tilausten toimittaminen kuljetusyhtiön välityksellä

-Asiakastietojen ylläpitäminen

-Yhteydenpito asiakkaisiin

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin palvelun
toteuttamiseen on tarvetta, tai mikäli laki vaatii tietojen säilyttämistä. Mikäli
laki ei vaadi tietojen poistamista, ne on mahdollista pyytää poistamaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja
palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun
perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden
tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa
suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

-Meta (Facebook, Instagram)

-Google4Analytics

-Mailchimp (uutiskirje)

-Shopify (Verkkokauppaalusta)

 

Mikäli mahdollista, tietoja käytetään
anonyyminä

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille
tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan
kanssa.

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin
ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Asiakkaan tietoja luovutetaan seuraaville
tahoille:

-Mailchimp (uutiskirje)

-Shopify (Verkkokauppaalusta)

-Kirjanpitäjä (tilaukset)

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, kuin edellämainituille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on
oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

 • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
  pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus
  tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
  rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
  todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).